دکتر ابراهیم متقی،استاد دانشگاه تهران

دکترابراهیم متقی استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران

استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران و كارشناس مسائل سياسي معتقد است كه گسترش حوزه ديپلماسي ايران با كشورهاي صنعتي و قدرت هاي جهان مهمترين دستاورد سفر اخير رييس جمهوري به نيويورك است.

رویارویی کشور‌های غربی در عصر معاصر با جهان اسلام، نیازمند بهره‌گیری از قالب‌‌های گفتمانی می‌باشد.تروریسم به عنوان نمادی از گفتمان سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. برای آنکه هرگونه رویارویی سیاسی و استراتژیک توجیه شود، قالب‌های گفتمانی برای تبیین تعارض تولید می‌گردد.

قدرت نرم دارای پیشینه تاریخی بسیار گسترده ای می باشد. نظریه پردازی به نام سونتزو در 200 سال قبل از میلاد، موضوع قدرت نرم در راهبرد سیاسی و امنیتی را مورد استفاده قرار داد. پیامبر اسلام در زمره رهبرانی محسوب می شود که نظریه پردازی را به موازات کنش اجرایی در حوزه قدرت نرم به کار گرفت.

اشتراک در دکتر ابراهیم متقی،استاد دانشگاه تهران